top of page

Mugallymlar topary

Mugallym.jpg
Türkmenabat şäheriniň 38-nji orta mekdebinde jemi 50-den gowrak  mugallymlar okuwçylara bilim we terbiýe berýärler.Olaryň ählisiniň  bilim ylymdan ýüki ýetik we öz kärini söýýän mygallymlardyr. Mugallymlar sapaklaryna ýokary derejede taýýarlykly gelýärler. Mekdepde Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan ýurdumyzda bolup geçýän özgerişler esasynda döwrebap bilim berilýär. Şeýle hem mekdebimiz çagalara hoşniýetli garaýan mekdep bolup saýlanylmagy hem ýöne ýerden däldigini ençeme ýyllaryň tejribesi subut etdi. Sebäbi mekdebimizde zähmet çekýän mugallymlarymyz diňe kagyz ýüzünde däl-de, kär hökmünde seredýän  hünärmenler däl-de, ruhy taýdan aň düşünjesiniň, soňky öýjügine çenli kämilleşen mugallymlar işleýärler.
Преподаватели: Преподаватели
Преподаватели: Педагогический коллектив

                                                   Mekdebimiziň esasy wezipeleri:

 • milletine, teniniň reňkine, jynsyna, gelip çykyşyna, emläk hem wezipe ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine, diline, dine bolan garaýşyna, syýasy ynamygtykadyna, ýa-da gaýra ýagdaýlara, şeýle hem ýaşyna we saglyk ýagdaýyna garamazdan bilim almak mümkinçiligi kepillendirmek;

 • bilim berýän edaralarda okuw-terbiýeçilik işiniň hilini we mazmunyny ýokarlandyrmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň maksatnamalaýyn görkezmelerini iş ýüzünde durmuşa geçirmegi üpjün etmek;

 • okuwçylarda ýokary medeniýetliligi we ahlak sypatlaryny terbiýelemek, terbiýeçilik işlerini türkmen halkynyň milli terbiýeçilik däpleri we umumadamzat ruhy gymmatlyklary, häzirki zaman terbiýeçilik usullary we görnüşleri bilen berk utgaşyklylykda guramak;

 • okuwçylarda watançylyk, Türkmenistanyň Garaşsyzlygy we Bitaraplygy baradaky asylly pikirleri, öz halkyna, Watana hem-de Türkmenistanyň Prezidentine wepalylyk duýgularyny kemala getirmek;

Mekdep mugallymlar

Öwezowa Nargiza.jpg

Öwezowa Nargiza Arslanowna

Matematika-informatika mugallymy

Annakulyýewa Jemal.png

Annakulyýewa  Jemal Muratgulyýewna.

Fizika mugallymy

Hojamberdiýewa Gülelek.png

Hojamberdiýewa Gülelek Döwranowna

Matematika mugallymy

IMG_1405_edited.jpg
Amanowa Mähri  Janmyradowna

MEKDEP MÜDÜRİ

Kurbanowa Ýazgül .png

Kurbanowa Ýazgül Jumakulyýewna

OKUW ORUNBASARY

IMG_1402_edited.jpg

Jahan Muradowna

TERBİYEÇİ  ORUNBASARY

Hamdamow Nuriddin.png
Hamdamow  Nuriddin Narkulowiç

Fizika, tehniki zhmet mugallymy

Döwletowa Gunça.png

Döwletowa Gunça Çaryýewna

Fizika mugallymy

Annageldiýewa Ogulbeg.jpg

Annageldiýewa Ogulbeg Haýdarowna

türkmen dili mugallymy

Rozybaýewa Nurjemal.jpg

Rozybaýewa  Nurjemal  Italmazowna

Biologiýa we himiýa mugallymy

Untitled-11-Recovered.jpg
Öwezowa Gülzada Permanowna

Geografiýa-biologiýa  mugallym

unnamed.png

Hojyýewa Togtagül Jorakulyýewna

Himiýa   mugallymy

Durdyýewa Gurbanşeker.png

Durdyýewa Gurbanşeker Rozybaýewna

Türkmen dili  we edebiýaty mugallymy

Temirowa Lala.jpg

Temirowa
Lala Permanowna

ýaşaýyş durmuş esaslary mugallymy

Untitled-16-Recovered-Recovered.jpg
Açilowa Gülşirin Halbaýewna

Rus  dili  mugallymy

Jorakulyýewa Firýuza.png

Rozyýewa Firýuza Nerzullaýewna

Rus dili mugallymy

Untitled-441-Recovered-Recovered.jpg

Rozyýewa Oguldurdy Joraýewna

Rus dili mugallymy

Eminowa Gülşat.jpg

Eminowa 
Gülşat Jumadurdyýewna

Rus dili mugallymy

Jorakulyýewa Firýuza.png
Jorakulyýewa Firýuza  Rozykulyýewna

türkmen dili we edebiýat mugallymy

Untitled-15-Recovered-Recovered.jpg

Tohtamuradow Halmurat Muhammedowiç

Taryh mugallymy

Untitled-122-Recovered-Recovered.jpg

Mämetdurdyýewa Maral
Joraýewna

taryh mugallymy

Untitled-112-Recovered-Recovered.jpg

Hydyrowa
Gunça
Alymowna

taryh mugallymy

Akmuradowa Enejan.jpg
Akmuradowa Enejan Jumageldiýewa

Inlis  dili  mugallymy

Maral Abdyýewna.jpg

Çaryýewa
Maral Abdyýewna

Inlis  dili  mugallymy

Hasanowa Nadira.jpg

Hasanowa Nadira Ereşkulyýewna

Inlis  dili  mugallymy

Jumaýewa Bahar.jpg

Jumaýewa
Bahar Pahratdinowna

inlis dili mugallymy

Kerimberdyýewa Aziza.png
Kerimberdyýewa Aziza Uktamjanowna

Inlis  dili  mugallymy

Şadyýewa Selbinýaz.jpg

Şadyýewa Selbinýaz Babahanowna

Inlis  dili  mugallymy

Seýtmyradowa Aýjan.jpg

Seýtmyradowa Aýjan Meretkulyýewna

Gurnak mugallymy

Ýumudow Merdan.jpg
Ýumudow Merdan Narykulyýewiç

aýdym mugallymy

Çaryýew Atajan.jpg

Çaryýew
Atajan Taşkulyýewiç

Bedenterbiýe  mugallymy

Myradowa Nargiza.jpg

Myradowa Nargiza Halmyradowna

Başlangyç synp  mugallymy

Muradowa Maýsa .jpg

Muradowa
Maýsa Akmyradowna

başlangyç   synp   mugallymy

Joraýewa Almahan.jpg
Joraýewa Almahan

Başlangyç   synp   mugallymy

Sultanowa Dilaram.jpg

Sultanowa Dilaram Nurmetowna

Başlangyç synp  mugallymy

Orunowa Akjagül.jpg

Orunowa
Akjagül Beşimowna

Başlangyç   synp   mugallymy

Allamuradowa Ogulşirin.jpg
Allamuradowa Ogulşirin Wepaýewna

Başlangyç   synp   mugallymy

Saparowa Täzegül.jpg

Saparowa Täzegül Nuryýewna

Başlangyç   synp   mugallymy

Jumaýewa Altynaý.jpg

Jumaýewa Altynaý Rozmämedowna

Başlangyç synp  mugallymy

Nowruzowa Leýla.jpg

Nowruzowa Leýla Sultanowna

Başlangyç   synp   mugallymy

Saryýewa Aýjemal.jpg
Saryýewa Aýjemal Daňatarowna

Başlangyç   synp   mugallymy

Ýadgarowa Zamira .jpg

Ýadgarowa Zamira Rozykulyýewna

Başlangyç   synp   mugallymy

Ramazanowa Sabina.jpg

Ramazanowa Sabina Ramazanowna

Başlangyç   synp   mugallymy

Kurbanowa Aýgözel .jpg
Kurbanowa  Aýgözel  Begençewna

Başlangyç   synp   mugallymy

Rahmedowa Albina .jpg

Rahmedowa Albina  Arslanbekowna

Rus  dili mugallymy

Annageldiýew Şöhrat.jpg

Annageldiýew Şöhrat Bekmuradowiç                          

Bedenterbiýe  mugallymy

Mamedowa Zarina Babamuradowna.jpg

Mamedowa Zarina Babamuradowna

rus dili we edebiýaty mugallymy

bottom of page