top of page
20220303_104310.jpg
Türkmenabat şäheriniň 
38-nji ORTA MEKDEBİ
Главная: Events List

Öňe öňe diňe oňe jan Watanym Türkmenistanym, öňe öňe diňe oňe jan mekdebim 38-im!

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň bilim ulgamyny dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine ýetirmäge gönükdirilen özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bilim ulgamynda durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeler milli we oňyn dünýä tejribesini özünde jemlemek bilen mekdebe çenli çagalar edaralaryndan başlap, bilim edaralarynyň ähli basgançaklarynda bilim berlişiniň derejesini düýpli ýokarlandyrmaga ýardam edýär. Döwlet syýasatynyň ileri tutulýan möhüm ugurlarynyň biri hökmünde ýurdumyzyň geljegi bolan ýaş nesliň irki ýaşdan başlap beden taýdan sagdyn, ruhy taýdan kämil ösüp kemala gelmegi, döwrebap bilim we terbiýe almagy üçin ähli şertler döredilýär.
Mekdebimiz döwrebap maddy-enjamlaýyn binýady bolup, ol häzirki zaman okuw, kompýuter, internet otaglary, dürli tejribehanalary we kitaphanalary bolan okuw  binalarynyň altysyndan, talyplaryň umumy ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de sport desgalarynyň tutuş toplumyndan, naharhanadan, garbanyşhanalardan ybarat.

Mekdep habarlary

20191128_141657.jpg
IMG_E0140.JPG
Главная: Что у нас нового
bottom of page